چهارشنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۷, ۰۴:۲۷
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
کتب
جستجوی کتابها:
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش پانزدهم- یکپارچه سازی نرم افزار در شرکت های توزیع هوشمند- استاندارد (IEC 61968-9)
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

گزارش پانزدهم- یکپارچه سازی نرم افزار در شرکت های توزیع هوشمند (استاندارد IEC 61968-9)گزارش پانزدهم- یکپارچه سازی نرم افزار در شرکت های توزیع هوشمند (استاندارد IEC 61968-9)
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش چهاردهم- بررسی مسائل عام مرتبط با شبکه ی هوشمند برق
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

گزارش چهاردهم- بررسی مسائل مرتبط با شبکه ی هوشمند برقگزارش چهاردهم- بررسی مسائل مرتبط با شبکه ی هوشمند برق
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش سیزدهم- معرفی سیستم های کاربردی شرکت های فعال در شبکه ی هوشمند
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

گزارش سیزدهم- معرفی سیستم های کاربردی فعال در شبکه ی هوشمندگزارش سیزدهم- معرفی سیستم های کاربردی فعال در شبکه ی هوشمند
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش دوازدهم- امنیت اطلاعات در سیستم های اندازه گیری هوشمند
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

گزارش دوازدهم- امنیت اطلاعات در سیستم های اندازه گیری هوشمندگزارش دوازدهم- امنیت اطلاعات در سیستم های اندازه گیری هوشمند
سلسله گزارشات تخصصی شبکه ی هوشمند انرژی ایران- گزارش یازدهم- تکنولوژی های مخابراتی در سیستم های اندازه گیری هوشمند
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

گزارش یازدهم- تکنولوژی های مخابراتی در سیستم های اندازه گیری هوشمندگزارش یازدهم- تکنولوژی های مخابراتی در سیستم های اندازه گیری هوشمند
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش دهم- پروتکل باز شبکه ی هوشمند (OSGP)
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش دهم- پروتکل باز شبکه ی هوشمند (OSGP)گزارش دهم- پروتکل باز شبکه ی هوشمند (OSGP)
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش نهم- آشنایی با طرح فهام
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش نهم- آشنایی با طرح فهامگزارش نهم- آشنایی با طرح فهام
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش هشتم- نقشه ی راه شبکه ی هوشمند ایالت کالیفرنیا
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش هشتم- نقشه ی راه شبکه ی هوشمند ایالت کالیفرنیاگزارش هشتم- نقشه ی راه شبکه ی هوشمند ایالت کالیفرنیا
سلسله گزارشات تخصصی شبکۀ هوشمند انرژی ایران- گزارش هفتم- بررسی نقشه ی راه شبکه ی هوشمند هلند
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش هفتم- بررسی نقشه ی راه شبکه ی هوشمند هلندگزارش هفتم- بررسی نقشه ی راه شبکه ی هوشمند هلند
مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران- گزارش ششم- مدل های قابل اجرای برنامه های پاسخگویی بار در شبکه ی هوشمند ایران
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش ششم- مدل های قابل اجرای برنامه های پاسخگویی بار در شبکه ی هوشمند ایرانگزارش ششم- مدل های قابل اجرای برنامه های پاسخگویی بار در شبکه ی هوشمند ایران
مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران- گزارش پنجم- بررسی روند فعلی اجرای برنامه های مدیریت بار در سیستم قدرت ایران
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش پنجم- بررسی روند فعلی اجرای برنامه های مدیریت بار در سیستم قدرت ایرانگزارش پنجم- بررسی روند فعلی اجرای برنامه های مدیریت بار در سیستم قدرت ایران
مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران- گزارش چهارم- شبکه های هوشمند و پاسخگویی بار در آن
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش چهارم- شبکه های هوشمند و پاسخگویی بار در آنگزارش چهارم- شبکه های هوشمند و پاسخگویی بار در آن
مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران- گزارش سوم- نقش پاسخگویی بار در سیستم قدرت
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش سوم- نقش پاسخگویی بار در سیستم قدرتگزارش سوم- نقش پاسخگویی بار در سیستم قدرت
مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران- گزارش دوم- بررسی برنامه های پاسخگویی بار در چند سیستم قدرت دنیا
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش دوم- بررسی برنامه های پاسخگویی بار در چند سیستم قدرت دنیاگزارش دوم- بررسی برنامه های پاسخگویی بار در چند سیستم قدرت دنیا
مدلسازی مدیریت بار و انرژی در سیستم هوشمند اندازه گیری ایران- گزارش اول- مفاهیم پاسخگویی بار
مولف: پژوهشگر: مهندس علیرضا زکریازاده
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش اول- مفاهیم پاسخگویی بارگزارش اول- مفاهیم پاسخگویی بار
کتاب بالندگی تولید ملی در سایۀ فن آوری نانو
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۵

کتاب بالندگی تولید ملی در سایۀ فن آوری نانوکتاب بالندگی تولید ملی در سایۀ فن آوری نانو
کتاب قیمت حامل های انرژی و بهره وری انرژی- مطالعۀ موردی بازار گوشت ایران
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۵

کتاب قیمت حامل های انرژی و بهره وری انرژی مطالعۀ موردی بازار گوشت ایرانکتاب قیمت حامل های انرژی و بهره وری انرژی مطالعۀ موردی بازار گوشت ایران
راهنمای ممیزی انرژی تجهیزات و فرآیندهای صنعتی
مولف: محمد شیخی، امیر دودابی نژاد، سمیرا فاضلی ویسری، محمد اکبری سیار
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۵

کتاب راهنمایی ممیزی انرژی تجهیزات و فرآیندهای صنعتیکتاب راهنمایی ممیزی انرژی تجهیزات و فرآیندهای صنعتی
فراسامانۀ هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی
مولف: هادی مدقق، علیرضا زکریازاده، میثم رضاییان
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۴

فراسامانۀ هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژیفراسامانۀ هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی

جنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشنایی
مولف: حمیدرضا خادم بروجردی، تیکا سهراب، کیان نجف زاده، رضا صمدی، غلامرضا کبریایی طبری
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۴

جنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشناییجنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشنایی
نقشۀ راه تکنولوژی ساختمان های پربازده (تجهیزات سرمایش و گرمایش)
مترجم: حامد کاملی
ناشر: سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۴

نقشۀ راه تکنولوژی ساختمان های پربازده (تجهیزات سرمایش و گرمایش)نقشۀ راه تکنولوژی ساختمان های پربازده (تجهیزات سرمایش و گرمایش)
گزیده ای از آمار و شاخص های انرژی در ایران و جهان
مولف: جمعی از نویسندگان
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۴

گزیده ای از آمار و شاخص های انرژی در ایران و جهانگزیده ای از آمار و شاخص های انرژی در ایران و جهان
جنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشنایی
مولف: حمیدرضا خادم بروجردی،تیکا سهراب،کیان نجف زاده،رضا صمدی،غلامرضا کبریایی طبری
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۴

 
جنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشنایی جنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشنایی

آلودگی نوری
مولف: سالار آتش پرگرگری- غلامرضا کبریایی طبری- کیان نجف زاده- مرجان باقری
ناشر: دفتر روابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
کتاب آلودگی نوریکتاب آلودگی نوری

فناوری ها، اصول طراحی، بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما (CHP) (راهنمای مولدهای مقیاس کوچک)
مولف: دکتر محسن پارسا مقدم- ویراستار: کیان نجف زاده
ناشر: شرکت توانیر - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۱
کتاب CHP

مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت انرژی
مولف: کامبیز رضاپور - محمد حسن زربخش
ناشر: وزارت نیرو - سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۸۸

 

مبانی صرفه جویی و اصول مدیریت انرژی (وزارت نیرو- سابا)

 

تخلیه دیگ بخار
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 12  

استفاده اقتصادی از الکتریسیته در صنعت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 7  

استفاده اقتصادی از گرم کننده ها در مراکز صنعتی و تجاری
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 1  
ممیزی انرژی برای صنعت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 6  

ممیزی انرژی برای ساختمانها
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 2 

کنترلها و صرفه جویی انرژی
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 3  
هوای فشرده و مصرف انرژی
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 4  
استفاده اقتصادی از دیگهای بخار با سوخت زغال سنگ
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب10  

استفاده اقتصادی از دیگهای بخار با سوخت نفت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 9  

ضخامت اقتصادی عایقها برای لوله های آب داغ
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 13  

هزینه های بخار و صرفه حویی در سوخت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴
فایلهای کتب 14  
بازیافت حرارت از مایع حاصل از میعان ، فلاش بخار و بخار
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 17  

عایق کاری تاسیسات فرایند و بهره وری سوخت
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 16  

بهره وری انرژی در حمل و نقل جاده ای
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 19 

مدیریت انرژی و تجارب مفید در روشنایی
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 20 

بخار
ناشر: وزارت نیرو - دفتر بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۴

فایلهای کتب 22  

تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
مولف: سازمان بهره وری انرژی ایران
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸

فایلهای کتب 18  

راهنمای کاهش هزینه های مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی و سیستم های محرک
مولف: سازمان بهره وری انرژی ایران
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸
فایلهای کتب 23  
جنبه های زیست محیطی سیستم های ترکیبی بزرگ حرارت و قدرت
مولف: سازمان بهره وری انرژی ایران
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸

فایلهای کتب 28 

عایق های حرارتی
مولف: سعید امانی - عبدالرضا کرباسی
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

فايلهای کتب 30  

مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
مولف: مطلب میری - غلامرضا بیاتی محمد حسن زربخش
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

فایلهای کتب 24  

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
مولف: سعید امانی - محمد با قری - محمد رضا توکلی - محمد تقی زیاری - مطلب میری
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۷

فایلهای کتب 25 

سیستم های الکتریکی
مولف: کیان نجف زاده - غلامرضا کبریایی - محمد رضا قهار پور - محمد علی شفیع زاده - مطلب میری - حسین بهرامی
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

فایلهای کتب 29  

بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت شیر
مولف: زهره فرهنگی
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۳

فایلهای کتب 26  

راهکارهای راهبردی کاهش تلفات در شبکه های برق کشور
مولف: ابراهیم نمازی
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۴

فایلهای کتب 27  

بهره وری انرژی در دیگهای بخار
مولف: عبدالرضا کرباسی - محمد علی شفیع زاده
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۴

فایلهای کتب 31  

روانشناسی تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
مولف: مجید صفاری نیا
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۴

فایلهای کتب 32 

روشهای کاربردی کاهش هزینه های انرژی
مولف: محمد علی شفیع زاده
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۴

فایلهای کتب 33  

آموزش مدیریت انرژی
مولف: مرحوم محمد علی رحیم خانی - اصغر حاج سقطی - علیرضا محمدیه
ناشر: وزارت نیرو – سازمان بهره وری انرژی ایران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۷۸

فایلهای کتب 34  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.